Administratie

Stadionul Ilie Oana Ploiesti

D I S P O Z I T I A  Nr. 2586

privind Convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in data de 23 martie 2010

Primarul Municipiului Ploiesti:

In baza art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata;

In temeiul art. 68, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si actualizata,

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti in sedinta extraordinara `n data de 23 martie 2010, incepand cu ora 1500, la sala de sedinte din cadrul Palatului Administrativ, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotarare referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 274/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiesti, strada Stadionului nr.26 – initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

H O T Ă R Â R E A    NR.______

referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 274/ 2009 privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investitii “Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiesti,

strada Stadionului nr.26

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Andrei Volosevici si Raportul de Specialitate al Direcţiei Tehnic Investiţii prin care se propune modificarea  indicatorilor tehnico-economici din cadrul documentatiei Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii “Refacere Stadion Ilie Oana” Ploiesti, strada Stadionului nr.26, aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr. 274/ 2009.

Tinând cont de prevederile art.42 alin.(1) lit.b din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, modificată si completată;

Luând in consideraţie prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,

H O T A R A S T E :

Art.1. Aprobă indicatorii tehnico-economici (varianta …..) din documentatia Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Refacere Stadion Ilie Oana” Ploiesti, modificati fata de cei aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr.  274/2009, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia Tehnic Investiţii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prezenta hotărâre.

Dată in Ploieşti, astăzi   …………..   2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

EXPUNERE  DE  MOTIVE

referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 274/ 2009 privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investitii “Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiesti,

strada Stadionului nr.26

Refacerea Stadionului Iliei Oana s-a constituit in perioada anilor trecuti intr-un obiectiv important pentru  Municipiul Ploiesti.

Amplasamentul are o istorie de aproape o suta de ani si a gazduit evenimente memorabile care l-au imprimat in costiinta colectiva a ploiestenilor de toate varstele.

Investiţia este necesară prin faptul ca  este de interes public major, ea devenind imediat o sursă de venit la bugetul local. Inchirierea stadionului pentru alte activităţi, cat si spatiile comerciale si publicitare vor contribui la amortizarea rapidă a investiţiei.

Datorită faptului ca tribunele noi reprezintă 50% din bugetul preconizat,  s-au analizat doua variante tehnico-economice pentru tribune.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Varianta 1: Tribune in sistem modular metalic prefabricat autoblocant

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor                                399.840lei /95.200 euro

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică                2.773.890lei/660450 euro

Cheltuieli pentru investiţia de bază                               57.155.026lei/13.608.339euro

Alte cheltuieli                                               5             230.378 lei/ 1.245.328euro

Valoarea investiţiei  (inclusiv TVA)               65.559.134 lei / 15.609.318 euro

din care C+M                 58.474.006 lei / 13.922.382 euro

Varianta 2:

2a) Tribune cu sistem din beton prefabricat fara zone

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor                                399.840lei /95.200 euro

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică                2.773.890lei/660450 euro

Cheltuieli pentru investiţia de bază                                60.656.125lei/14.441.934euro

Alte cheltuieli                                                           5.540.838 lei/1.319.247euro

Valoarea investiţiei  (inclusiv TVA)               69.370.693 lei / 16.516.832 euro

din care C+M                 62.045.127 lei / 14.772.649 euro

2b) Tribune cu sistem din beton prefabricat cu zone etajate sub tribune –

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor                         399.840lei /95.200 euro

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică         2.773.890lei/660.450 euro

Cheltuieli pentru investiţia de bază                         63.130.135lei/15.030.984euro

Alte cheltuieli                                                     5.760.221 lei/1.371.481euro

Valoarea investiţiei  (inclusiv TVA)               72.064.086 lei / 17.158.116 euro

din care C+M                 64568617lei/     15.373.480  euro

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea investitiei se va realiza din fonduri de la bugetu1 local in perioada 2010-2011.

Faţă de cele arătate, propun modificarea Hotararea Consiliului Local nr.274/2009 referitor la  indicatorii tehnico-economici  din documentatia Studiu de fezabilitate – Refacere Stadion Ilie OanaPloiesti.

Primar,

ANDREI VOLOSEVICI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

DIRECŢIA TEHNIC INVESTIŢII

SERVICIUL INVESTIŢII

RAPORT  DE  SPECIALITATE

referitor la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 274/ 2009 privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investitii “Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiesti,

strada Stadionului nr.26

Refacerea Stadionului Ilie Oana s-a constituit in perioada anilor trecuti intr-un obiectiv important pentru  Municipiul Ploiesti.

Amplasamentul are o istorie de aproape o suta de ani si a gazduit evenimente memorabile care l-au imprimat in costiinta colectiva a ploiestenilor de toate varstele.

Autoritatea contractantă, Municipiul Ploieşti, consideră necesară construirea  unui  nou Stadion Municipal “Ilie Oană, situat în Ploieşti str. Stadionului, nr.26, echipat la Standarde Internaţionale, precum si indeplinirea unui numar maxim de exigente impuse pentru categoria 3 UEFA.

Pentru a atinge acest obiectiv, fata de solutia initiala au fost facute completari in sensul acoperirii tribunelor cu un sistem de invelitoare din membrana tensionata din tesatura de fibra de sticla imbracata in teflon.

Investitia va fi formata din:

Obiectul 1.- Tribune acoperite, capacitate 14350  locuri (la care se adauga 650 locuri  in tribuna oficiala existenta), inclusiv constructii si structuri de colt.

Tribuna A –                                       5140 locuri

Tribuna B1 si B2 – 3556 locuri x2 =  7112 locuri

Tribuna C1 si C2 – 1008 locuri x 2 = 2016 locuri

–     14 locuri x 2 x2 =56 locuri insotitori

–     13 locuri x 2     = 26 locuri handicapati

Obiectul 2. – Teren de joc cu suprafata inierbata, dimensiuni 105x 68 metri cu suprafata de garda de minim 3 metri pe laterale si 5 metri in spatele portilor, inclusiv banchete de rezerva, plasa de protectie, sistem de drenaj  si aspersoare.

Suprafata teren de joc 7140 mp

Obiectul 3.-  Drumuri si platforme aferente, inclusiv garduri, iluminat, cabine poarta etc.

Obiectul 4. – Constructii pentru presa si regie.

Obiectul 5. – Instalatie de nocturna.

Obiectul 6. – Afisaj multimedia, sonorizare.

Obiectul 7. – Dotari pentru asigurarea securitatii si a supravegherii

Obiectul 8. – Statii electrice, alimentare cu energie electrica

Obiectul 9.- Retele interioare si exterioare de energie electrica, apa, canalizare, incalzire si apa calda.

Obiectul 10. Control acces

Obiectul 11. Bulding Management System

Varianta 1: Tribune in sistem modular metalic prefabricat autoblocant constituit exclusiv din elemente prefabricate ce se imbină la fata locului si va cuprinde toate obiectele enumerate mai sus:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor                                399.840lei /95.200 euro

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică                2.773.890lei/660450 euro

Cheltuieli pentru investiţia de bază                               57.155.026lei/13.608.339euro

Alte cheltuieli                                               5             230.378 lei/1.245.328euro

Valoarea investiţiei  (inclusiv TVA)               65.559.134 lei / 15.609.318 euro

din care C+M                 58.474.006 lei / 13.922.382 euro

Varianta 2:

2a) Tribune cu sistem din beton prefabricat fara zone etajate spatiul de sub tribune este utilizabil la nivel parter.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor                                399.840lei /95.200 euro

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică                2.773.890lei/660450 euro

Cheltuieli pentru investiţia de bază                                60.656.125lei/14.441.934euro

Alte cheltuieli                                                           5.540.838 lei/1.319.247euro

Valoarea investiţiei  (inclusiv TVA)               69.370.693 lei / 16.516.832 euro

din care C+M                 62.045.127 lei / 14.772.649 euro

2b) Tribune cu sistem din beton prefabricat cu zone etajate sub tribune – construire de etaj sub tribune.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor                         399.840lei /80.000 euro

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică         2.773.890lei/660.450 euro

Cheltuieli pentru investiţia de bază                         63.130.135lei/15.030.984euro

Alte cheltuieli                                                      5.760.221 lei/1.371.481euro

Valoarea investiţiei  (inclusiv TVA)               72.064.086 lei / 17.158.116 euro

din care C+M                 64568617lei/     15.373.480  euro

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea investitiei se va realiza din fonduri de la bugetu1 local in perioada 2009/2010.

Perioada de executie: 12 luni executie si 4 luni proiectare.

Pentru lucrările prevăzute s-a obţinut Certificatul de urbanism nr.812/01.07.2009.

Urmare a celor prezentate, propunem spre analiza si aprobare  indicatorii tehnico-economici a uneia din cele trei  variante propuse  in Studiu de fezabilitate -Refacere Stadion Ilie OanaPloiesti.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co