Imobiliare Valea Prahovei
Actualitate

De la Curtea de Conturi Prahova citire… (III)

Curtea de Conturi a Județului Prahova

Nr. 790/19.04.2010

Către
Spitalul Municipal Câmpina

Vă transmitem alăturat, pentru a asigura punerea în execuție, decizia nr.1/2010, privind înlăturarea abaterilor de la legaalitate și regularitate constatate și consemnate în p.v.c. nr. 1360 și nr. 1361/19.02.2010, încheiate în urma acțiunii audit financiar efectuat la Spitalul Municipal Câmpina.

Semnează director Nicolae Balalia

(continuare din numărul anterior)

Din analiza datelor din centralizatorul încheiat pentru centralizatorul pentru luna mai 2008, în condițiile în care aactivitatea laboratorului de analize a fost desfășurată de personalul Spitalului Municipal Câmpina și cheltuielile necesare funcționărrii au fost asigurate de spital, cu excepția celor trecute în centralizator, în sumă de 20.534 lei ca fiind suportate de SC Clinina Romgermed SRL, firma a facturat și încasat suma de 104.398, 38 lei, de 5 ori mai mare decât cheltuielile trecute ca efectuate. Rentabilitatea obținută de firmă, de 508,42% este impresionantă, având în vedere spre exemplu rentabilitatea obținută din depozite bancare, de maxim 10%.
În timp ce firma își recupera cheltuielile nesusținute prin documente nejustificative și încasa profituri impresionante, Spitalului Municipal Câmpina nu-i erau recunoscute și decontate cheltuielile reale, probate cu documente, care asigurau funcționarea laboratorului.
În aceeași lună, mai 2008, cheltuielile suportate de instituție au fost de 90.350,66 lei, dar nu au fost incluse în cheltuielile asociațiunii, nu au fost recunoscute și scăzute din suma facturată Spitalului Municipal Câmpina. Astfel, Spitalul Municipal Câmpina, care a asigurat funcționarea asociațiunii și a suportat cheltuielile în suma de 90.350,66 lei pentru asigurarea funcționării acesteia a plătit pentru analizele efectuate pacienților spitalului, suma de 124.932,38 lei, facturată de SC Clinica Romgermed SRL cu factura nr. 959/09.06.2008, adică a plătit pentru aceste analize suma totală de 215.283,04 lei, deși valoarea acestora era conform centralizatorului de 176.352, 475 lei. Faptul că la o cheltuială în sumă de  90.350,66 lei, Spitalul Municipal Câmpina a realizat o pierdere în sumă de 38.930,565 lei adică de 43%, reprezintă o investiție prost efectuată.
În timp ce în luna anterioară semnării contractului de asociațiune în participațiune, desfășurând aceeași activitate și suportând aceleeași costuri, în sumă de 90.350,66 lei (eventual majorate cu cheltuielile în sumă de 20.534 lei trecute de SC Clinica Romgermed SRL ca fiind reale), Spitalul Municipal Câmpina ar fi obținut pentru aceleași analize suma de 176.352,475 lei, înregistrând un profit de 65.467,815 lei.
Intrarea în asociere și acceptarea abuzurilor practicate de SC Clinica Romgermed SRL București, a cauzat instituției o pierdere de 38.930,565 lei, generând în schimb un profit în beneficiul firmei în sumă de 104.398,38 lei (65.467,815 + 38.930,565 lei), numai la nivel de o lună. Diferențe asemănătoare s-au înregistrat în fiecare lună de derulare a contractului.
Având în vedere toate abaterile financiare prezentate, privind majorareea nelegală a veniturilor asociațiunii, includerea în cheltuielile asociațiunii a unor sume nedemonstrate de documente justificative, neincluderea în cheltuielile asociațiunii și nededucerea din sumele facturate Spitalului Municipal Câmpina a cheltuielilor reale suportate de instituție și susținute prin documente justificative, modul defectuos de stabilire și repartizare a profitului asociațiunii, în timpul auditului s-a procedat la estimarea consecințelor financiare ca urmare a abaterilor constatate, recalcularea veniturilor, cheltuielilor și profitului asociațiunii și repartizarea acestuia între asociați, pe baza documentelor puse la dispoziție. Urmare calculelor efectuate au fost constatate sume facturate nelegal Spitalului Municipal Câmpina pentru perioada 01.05.2008 – 31.12.2009 de 1.319.583,51 lei, din care au fost deja decontate de instituție suma de 648.285,67 lei.
Suma de 648.285,67 lei reprezintă prejudiciu cert în sarcina Spitalului Municipal Câmpina, ca și sumele de 83.152,96 lei reprezentând penalități de întârziere, 13.797,82 lei reprezentând cheltuieli de executare și 40 lei reprezentând cheltuieli de judecată plătite de instituție cauzate de modul pasiv pe care instituția la avut în instanță, deși știa că există două variante diferite de contract.
Diferențele facturate nelegal prin facturile eferente perioadei februarie-mai 2009, în sumă de 255.842,81 lei, reprezintă prejudiciu incert pentru instituție, întrucât urmare cererii formulate de SC Clinica Romgermed SRL, fac obiectul unui dosar aflat în stare de judecată la Tribunalul Prahova (o cerere similară fiind soluționată favorabil pentru firmă, așa cum s-a arătat mai sus), iar diferențele facturate nelegal prin facturile aferente perioadei iunie 2009 – decembrie 2009, în sumă de 415.454,88 lei, reprezintă prejudiciu potențial pentru instituție, fiind înregistrate în evidența contabilă a Spitalului Municipal Câmpina.
Înregistrarea prejudiciului cert în sumă de 745.276,45 lei în sarcina Spitalului Municipal Câmpina s-a datorat nerespectării și neaplicării prevederilor contractuale și legale, managementului total defectuos, care a acceptat continuarea asocierii în condițiile de păgubire continuă a spitalului, care a înregistrat arierate tot mai mari.
Acest contract a dezechilibrat activitatea spitalului deoarece din fondurile încasate pe bază de contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru prestații medicale s-au plătit și aceste facturi rămânând neachitate obligații privind medicamentele și alte produse destinate strict actului medical.
2. Prin contractul de închiriere nr. 4135/07.11.2008 încheiat cu SC Esco Energy SRL Bacău, în perioada 19.05.2009 – 28.09.2009 Spitalul Municipal Câmpina a plătit firmei amintite suma nedatorată de 254.600,23 lei, înregistrând la data auditului facturi neachitate către firmă în valoare de 172.896,29 lei în care este inclusă suma nedatorată de 172.175,28 lei.
Începând cu data de 01.07.2005, între SC Esco Energy SRL Iași și Spitalul Municipal Câmpina, în calitate de beneficiar, s-a derulat contractul de furnizare a energiei termice – încălzire și apă caldă menajeră, „pe o perioadă de 10 ani, putând fi prelungit pe o perioadă (ne)determinată”.
Inițial, beneficiarul a plătit contravaloarea energiei termice furnizată sub formă de apă caldă pentru încălzire și apă caldă menajeră (Gcal/h) la un preț unitar de 35 Euro/Gcal, iar din data de 09.10.2006, a plătit la un preț unitar de 194,00lei/Gcal, exclusiv TVA, conform avizului ANRSC nr. 4260/02.10.2006.
Conform acestui contract, furnizorul avea obligația de a plăti toate costurile producerii apei calde și aburului, costuri care au constituit baza de calcul la aprobarea tarifului de către ANRSC.
La data de 31.08.2008 acest contract a fost reziliat spitalul dorind un altfel de contract și anume de închiriere a echipamentelor de încălzire centrală, care urmau a fi achiziționate de chiriaș la un preț estimat de 75.000 de euro.
Din verificarea realității și legalității încheierii și derulării contractului nr. 4135/07.11.2008, s-au constatat următoarele abateri:

a. Valoarea estimată, fără TVA, a achiziției publice stabilită de șeful serviciului A.A.I.T. și aprobată de managerul spitalului de 75.000 de euro pentru închirierea, instalarea, montarea și punerea în funcțiune a două cazane din care unul de 1120 kw și unul de 895 kw a fost nerealistă aceasta rezultând din compararea cu oferta SC Wiessman SRL Brașov, transmisă la solicitarea Spitalului Municipal Câmpina cu adresa nr. 9712.01.2010 în care valoarea de achiziție montaj și punere în funcțiune a acestor cazane costă, la 12.01.2010, 68.745,42 Euro. Având în vedere faptul că prin contractul de închiriere nr. 4135/07.11.2008, valoarea fără TVA a chiriei pentru 6 luni este de 75.000 de euro (12.500 euro lunar x 6 luni) și că a fost obținută prin scăderi succesive, de la 104.010 euro la 103.722 euro și 75.000 euro, auditul a concluzionat că valoarea estimată aprobată de instituție a condus la chiria foarte mare contractată.
Contractul este total neeconomicos având în vedere faptul că pentru lunile similare din anul anterior celor care aveau să facă obiectul contractului, instituția a plătit aceleiași firme, în baza contractului nr. 102/01.07.2005 pentru furnizarea energiei termice, pentru încălzire și apă caldă suma de 280.674,89 lei fără TVA, respectiv 76.694,32 euro fără să suporte costul gazelor naturale, energiei electrice și a apei consumate.
Menționăm că în perioada 01.11.2007 – 31.05.2008 instituția a plătit SC Esco Energy SRL pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă suma de 280.674,89 lei, respectiv 76.694,323 euro, în condițiile în care costurile gazelor naturale, energiei și apei consumate au fost suportate de firmă, în baza contractului nr. 102/01.07.2005, care fusese încheiat pentru 10 ani și ar fi fost obligatoriu pentru firmă și pe perioada închirierii.
b. Contractul de închiriere nr. 4135/07.11.2008 a fost încheiat de conducerea instituției în condițiile achiziționării, proiectării și montajului celor două cazane în centrala termică a spitalului, cunoscând faptul că aceste operații nu se vor efectua în realitate, deoarece SC Esco Energy SRL avea montate aceste cazane în centrala termică a instituției din anul 2005, pentru a furniza acesteia energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde menajere în baza contractului nr. 102/01.07.2005, cazane care se aflu în funcțiune. În felul acesta spitalul a asigurat firmei achiziția unor utilaje care de fapt nu s-a realizat în folosul acestuia.
c. Facturile emise de SC Esco Energy au fost acceptate la plată de instituție, conform propunerii financiare reprezentând “toate cheltuielile de achiziționare a cazanelor, proiectarea și întocmirea documentației pentru autorizarea I.S.C.I.R., instalarea, montajul și punerea în funcțiune”, în realitate niciuna din aceste operații nu au fost realizate de firmă în baza acestui contract.
Practic, în perioada 07.11.2008 – 07.07.2009, SC Esco Energy a prestat pentru Spitalul Municipal Câmpina aceleași servicii de furnizare a energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde menajere care au făcut obiectul contractului nr. 102 din 01.07.2005, de această dată nemaisuportând cheltuielile privind producerea energiei, gazele și apa consumate. De altfel, acest fapt reiese, fără echivoc și din actul adițional nr. 1446/07.05.2009, punctul 2, prin care furnizorul asigură numai personalul în vederea exploatării echipamentelor.
Logic ar fi fost ca firma să factureze și să încaseze de la instituție doar contravaloarea uzurii cazanelor, fiind proprietara acestora, cheltuielile cu munca vie și o cotă de profit, ambele, împreună cu consumurile plătite de spital neputând depăși valoarea prestațiilor furnizate prin contractul nr. 102/01.07.2005. Dacă în șase luni furnizorul și-a amortizat costurile cu achiziția cazanelor, care nu este certă, chiria ce o va încasa în continuare, conform actului adițional, va fi un câștig foarte mare pentru acesta și o pierdere la fel de mare, în condiții nelegale, din partea spitalului.
În timpul auditului s-a procedat la estimarea sumelor reale datorate instituției firmei Esco Energy SRL, prin calculul valorii energiei termice furnizate pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere în perioada 07.11.2008 – 07.07.2009, în condițiile actului adițional nr.3 al contractului nr. 102/01.07.2005 valoarea acestui consum fiind de 319.111,93 lei.
În același timp s-au calculate și cheltuielile înregistrate de Spitalul Municipal Câmpina pentru funcționarea centralei termice în aceeași perioadă prin însumarea contravalorii consumurilor de energie electrică, gaz metan și apă, la care s-a adăugat contravaloarea chiriei solicitate de SC Esco Energy SRL totalul cheltuielilor înregistrate fiind de 755.072,20 lei.
Diferența între cheltuielile generate de cele două contracte este de 426.775,51 lei, din care instituția a plătit până la data auditului suma de 254.600,23 lei, sumă ce reprezintă prejudiciu pentru Spitalul Municipal Câmpina.
Mai mult decât atât, auditul a subliniat faptul că plățile au fost efectuate la solicitarea SC Esco Energy SRL în conturile firmelor SC Tisa Focșani cu același administrator, SCDGN Distrigaz București și SC Hidro Prahova.
Pentru plățile nelegale efectuate în sumă totală de 254.600,23 lei au fost calculate foloase nerealizate până la data de 19.02.2010 în sumă de 13.264,75 lei.
3. În anul 2009, Spitalul Municipal Câmpina a efectuat și înregistrat în evidența contabilă plăți nejustificate în sumă de 5.627,79 lei reprezentând contravaloarea a 1.566,65 litri carburanți solicitați și primiți nelegal de către conducătorii auto, urmare supraevaluării distanțelor parcurse în foile de parcurs întocmite.
În timpul controlului, cu nota contabilă, Spitalul Municipal Câmpina a înregistrat în evidența contabilă debitul în sumă de 5.627,79 lei și prin chitanțe a încasat suma de 2.377,77 lei.
4. În perioada 04.11.2008 – 31.12.2009 Spitalul Municipal Câmpina a plătit nelegal pentru un conducător auto, suma nedatorată de 3.075,9 lei reprezentând contravaloarea a 10 anvelope auto, 2 acumulatori auto și două radiatoare auto, cumpăraate și eliberate în consum, în afara normelor prevăzute de lege.
În cazul anvelopelor perioada de garanție este de 24 de luni, fără limita de kilometri conform declarației de conformitate și certificatul de garanție. Având în vedere prevederile legale menționate, conducătorului auto îi puteau fi date cinci anvelope prin bonul de consum nr. 1628/15.07.2008, iar următoarele cinci anvelope auto puteau fi ridicate de la magazie după 24 de luni, respectiv în 15.07.2010. În cazul în care anvelopele ridicate de la magazie în 15.07.2008 s-ar fi defectat din cauza producătorului trebuiau înlocuite de firma de la care au fost aprovizionate, iar în cazul în care s-ar fi defectat datorită utilizării necorespunzătoare trebuiau înlocuite de conducătorul auto, pe cheltuiala acestuia.
Ca urmare, anvelopele ridicate de la magazie, care au fost eliberate în consum fără a se avea în vedere cele menționate mai sus, în sumă de 1.749,90 lei, reprezintă prejudiciu pentru Spitalul Municipal Câmpina.
În perioada 29.08.2008 – 02.02.2009, același conducător auto a ridicat de la magazia de materiale a instituției trei acumulatori auto care, conform certificatului de garanție, aveau garanția acordată de producător de 6 luni.
Având în vedere termenul de garanție menționat, rezultă că au fost eliberați în consum în mod nelegal acumulatorii în valoare de 472 lei și respectiv de 290 lei, suma totală de 762 lei constituind prejudiciu pentru instituție.
Aceeași abatere s-a constatat și în cazul radiatoarelor ieșite ca și consumuri din magazie înainte de expirarea perioadei de garanție, situație în care s-a considerat prejudiciu contravaloarea radiatoarelor în valoare de 204 lei și respectiv de 360 lei care au fost eliberate în consum în mod nejustificat cu bonurile nr. 3434/07.03.2009 și nr. 1167/14.05.2009, suma totală de 564 lei reprezentând prejudiciu pentru instituție.
Prejudiciile au fost înregistrate ca urmare a nerespectării prevederilor art. 52 aliniatele (5) și (6) din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: “instrumenteelee de plată trebuie să fie însoțite de documente justificative. Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor și executarea serviciilor și altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate” și respectiv că “efectuarea plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, și numai după ce acestea au fost lichidate și ordonanțate potrivit prevederilor art. 24 și art. 25 după caz”.

– Precizăm că, în urma unor astfel de rapoarte, constatările și deciziile Curții de Conturi pot fi atacate în instanță, magistrații fiind cei în măsură a avea ultimul cuvânt în ceea ce înseamnă legalitatea faptelor.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co