Imobiliare Valea Prahovei
Actualitate

De la Curtea de Conturi Prahova citire… (II)

Solicitarea adresată, în ziua de 1 iulie, de săptămânalul Valea Prahovei, Spitalului Municipal Câmpina, de furnizare a unor informații referitoare la activitatea instituției care a acumulat o datorie de peste 10.000 de lei, a rămas fără răspuns. Conducerea instituției încalcă, astfel, Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public:
– “Capitolul 2 ART. 7 (1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt, în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor”.

Prezentăm, în continuare, partea a doua a raportului Curții de Conturi Prahova, încheiat în urma controlului efectuat la Spitalul Municipal Câmpina.

Curtea de Conturi a Județului Prahova

Nr. 790/19.04.2010

Către
Spitalul Municipal Câmpina

Vă transmitem alăturat, pentru a asigura punerea în execuție, decizia nr.1/2010, privind înlăturarea abaterilor de la legaalitate și regularitate constatate și consemnate în p.v.c. nr. 1360 și nr. 1361/19.02.2010, încheiate în urma acțiunii audit financiar efectuat la Spitalul Municipal Câmpina.

Semnează director Nicolae Balalia

(continuare din numărul anterior)
Concluziile din Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii nu sunt reale, deoarece se afirmă: “am procedat la analiza și verificarea rezultatelor acțiunii de inventariere generală anuală a elementelor de activ și de pasiv din patrimoniul Spitalului Municipal Câmpina constatându-se următoarele: acțiunea de inventariere a cuprins toate elementele de activ și pasiv și s-a efectuat de către 3 subcomisii de lucru nominalizate în decizia de organizare a inventarierii pe anul 2009 și a graficului de lucru. S-au respectat normele legale menționate în decizia de organizare conform Ordinului M.F.P. nr. 1753/2004, privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv, nestabilindu-se diferențe”.
g. La control, s-a mai constatat că Spitalul Municipal Câmpina în anul 2009 nu a efectuat controlul inopinat al casieriei cel puțin o dată pe lună, prin numărarea și verificarea tuturor valorilor existente in casă, prin șeful compartimentului cu atribuții financiar-contabile sau de înlocuitorul acestuia, ori de o altă persoană împuternicită de conducătorul unității prin semnarea în registrul de casă pe fila cu înregistrările din ziua respectivă, contrar prevederilor art. 46 din Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă.
Nu au fost respectate prevederile: art. 7 (1) și (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, care precizează: alin (1) și alin. (3), art. 1 (1) și (2), art. 4 (1) și art. 15 (1), art. 19 (1) și art. 25 (1), art. 28 (1) și art. 29 (1) și (2), art. 42, art. 4, art. 44 (1) și art. 15 (1) și (2) și art. 46 (1) din O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, art. 46 din Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă.
4. Asigurarea managementului financiar în organizarea controlului intern și controlului financiar-preventiv
Referitor la organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv și controlului intern, în concordanță cu cerințele O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventive, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actelor normative date în aplicare, s-au constatat următoarele:
a. Controlul financiar preventiv la nivelul Spitalului Municipal Câmpina începând cu 15.05.2008, s-a rezumat doar la emiterea deciziei nr. 88/15.05.2008 de către managerul Spitalului Municipal Câmpina prin care s-au stabilit persoanele împuternicite să acorde viza de control financiar preventiv însă nu au fost nominalizate documentele și operațiunile supuse vizei controlului financiar preventiv ci numai cadrul general cuprinzând operațiile și documentele ce se supun controlului financiar.
b. Nu au fost nominalizate persoanele împuternicite să înlocuiască pe cele desemnate pentru acordarea vizei de control financiar preventiv, și nici persoanele din compartimentele operaționale (cu stabilirea atribuțiilor și responsabilităților aduse la cunoștință sub semnătură) care au obligația să vizeze documentele în care sunt înscrise operațiuni ce se supun controlului financiar preventiv în privința realității, regularității și legalității.
c. Nu există liste de verificare (check-list) a obiectivelor, pentru fiecare operațiune cuprinsă în cadrul specific al unității, contrar prevederilor punctului 2.3 alin al 3-lea și în continuare, din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobate  prin O.M.F.P. nr. 522/2003 cu modificările și completările ulterioare.
d. Nu s-a organizat un cadru intern de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern la nivelul instituției, în concordanță cu obiectivele specifice acestuia și cu reglementările legale în vederea asigurării în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență, administrarea fondurilor alocate, concretizate în proceduri (instrucțiuni) scrise de control intern detaliate pentru activitățile care se desfășoară în cadrul spitalului, cu stabilirea atribuțiilor și responsabilităților pe bază de semnătură tuturor persoanelor implicate în inițierea, avizarea, aprobarea, documentelor prin care se angajează și utilizează fonduri publice.
Lipsa sistemului de control a condus la înregistrarea multora din deficiențele constatate în cadrul misiunii de audit.
e. Circulația documentelor în cadrul Spitalului Municipal Câmpina nu este stabilită, nu există graficul privind întocmirea și circuitul documentelor și cadrul proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv în care să fie înscrise termenele de întocmire, predare, înregistrare în evidență, circuitul și arhivarea documentelor. Nu au fost nominalizate persoanele responsabile cu întocmirea și destinația documentelor (locul și persoana care le primește), după caz, persoanele care sunt împutericite cu acordarea vizelor compartimentelor de specialitate, respectiv cu exercitarea controlului financiar preventiv și transmise și însușite prin semnătură de persoanele la care se face referire astfel:
De exemplu, pentru operațiunea de aprovizionare cu materiale sanitare, medicamente, dezinfectanți, materiale diverse etc., a subunităților din cadrul spitalului de la depozitul central se întocmește bon consum, document ce este înregistrat în momentul aprovizionării pe cheltuielile unității și nu se întocmește bon transfer între gestiuni cu darea în consum de către gestiunea primitoare în momentul consumării efective. La verificarea prin sondaj s-au constatat cantități de gingasept, lamele secreție și mănuși chirurgicale în valoare totală de 27.422,00 care existau faptic la data de 25.01.2010 în secțiile obstetrică-ginecologie și bloc operator, dar care au fost date în consum și înregistrate pe cheltuielile instituției încă din lunile aprilie și iunie 2009 (bonuri cumsum nr. 1457 din 01.04.2009 și nr. 331 din 17.06.2009) etc.
f. Exercitarea controlului financiar preventiv și acordarea vizei a avut mai mult un caracter formal și nu acela de a îndeplini pentru fiecare operațiune condițiile de legalitate șiregularitate pentru folosirea eficientă a fondurilor și resurselor unității în scopul preîntâmpinării înreegistrării de prejudicii.
Organizarea, respectiv exercitarea defectuoasă a controlului financiar preventiv, fără verificarea prealabilă a existenței tuturor documentelor legale care să ateste realitatea și exactitatea operațiunilor patrimoniale supuse vizei, au condus la abaterile constatate la control și consemnate în procesele verbale de constatare încheiate la unitate, din care exemplificăm: toate facturile emise de firma SC Romgermed SRL București, în perioada mai 2008 – ianuarie 2010 pentru servicii medicale nu sunt însoțite de documentele justificative care să ateste realitatea și exactitatea operațiunilor respective supuse vizei, facturile nr. 695 și 697/2009 emise de SC Tumag SRL Câmpina cu nerespectarea prevederilor contractuale.
Un alt exemplu îl constituie nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la prețul contractului nr. 3975 din 13.11.2009 încheiat între SpitalulMunicipal Câmpina și SC Tumag SRL, prin care executantul se obligă să furnizeze echipamente de încălzire centrală și executarea de lucrări de instalare, la prețul de 70.000 de lei cu TVA, preț care nu se ajustează.
Contrar prevederilor legale menționate mai sus, Spitalul Municipal Câmpina, prin acceptarea la plată a facturilor nr. 695 și 697 din 08.12.2009 și-a însușit și acceptat nejustificat prețul total de 84.558,93 lei cu TVA (din care a plătit suma de 62.076.12 lei) în loc de 70.000 lei cât a fost convenit prrin contractul 3975/13.11.2009 acceptand nejustificat suma suplimentară de 14.558,93 lei.
Nu au fost respectate prevederile art. 97 (1) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, care prevede: “prețul contractului de achiziție publică este ferm, exprimat în lei sau, după caz, în valută”, și art. 4 (2) – Autorizarea bugetară – din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice cu modificărilee și completările ulterioare în care se precizează “Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite”.
În timpul misiunii de audit, executantul SC Tumag SRL Câmpina a întocmit și înaintat achizitorului factura nr. 731 din 21.01.2010 de stornare a sumei de 14.558,93 lei reprezentând diferențele facturate în plus, iar cu Nota de contabilitate nr. 16 din 27.01.2010 suma respectivă a fost stornată din debitul contului 213 “instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”, respectiv din creditul contului 404 “Furnizori de active fixe”, suma fiind neplătită, în soldul contului.
B. Abateri de la legalitate care au determinat producerea de prejudicii
1. Din verificarea legalității și realității sumelor facturate de SC Clinica Romgermed SRL București și acceeptate la plată de Spitalul Municipal Câmpina s-au constatat abateri financiare care au majorat în mod nelegal și nejustificat sumele facturate și în consecință și plățile, prin:
a. Majorarea nelegală a veeniturilor asocierii ca urmare a:
– practicării unor tarife mai mari decât cele prevăzute în “Contractul cadru” aprobat de Ministerul Societății – Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Colegiul Medicilor, pentru acordarea asistenței medicale din ambulatoriu pentru servicii paraclinice, contrat prevederilor capitolului VIII, punctul (d) din Contractul nr. 1232/09.04.2008, ceea ce a determinat majorarea nejustificată a veniturilor asociațiunii cu suma estimată de 41.232,37 lei și implicit a sumelor fracturate de firma instituției, adica parte procentuală din totalul veniturilor realizate.
– în toate cazurile, conform centralizatoarelor anexate la facturile emise de SC Clinica Romgermed SRL, prețurile practicate de SC Clinica Romgermed SRL pentru analizele “Creatinkinaza CK – MB” efectuate pentru persoanele internate în Spitalul Municipal Câmpina au fost de 6,15 ori mai mari decât cele practicate de alte laboratoare de analize din țară, determinând majorarea nejustificată a veniturilor asociațiunii cu suma de 560.656 lei si implicit majorarea nejustificată a sumelor facturate Spitalului Municipal Câmpina.
Analiza CK – MB nu este trecută în lista de prețuri pentru pachetul de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice, fiind efectuată numai în cazul internărilor de urgență pentru unii pacienți ai spitalului care prezintă risc de infarct.
Potrivit prevederilor articolului VIII, punctul (d) din contractul de asociațiune în participațiune nr. 1232/09.04.2008 “asociatul prim are obligația de a achita contravaloarea investigațiilor paraclinice de laborator realizate de asociatul second în beneficiul pacienților săi, la un tarif ce va fi negociat anual de către părți…”
Deși au fost solicitate documentele de negociere a tarifelor pentru investigațiile paraclinice de laborator, Spitalul Municipal Câmpina nu a putut prezenta aceste documente, întrucât nu a avut loc nicio negociere între părți cu privire la stabilirea tarifelor amintite. În timpul controlului, urmare solicitării Spitalului Municipal Câmpina, prin fax Laboratorul Synevo România a transmis instituției tariful praacticat pentru analiza “Creatinkinaza CK – MB”, care este de 13 lei/test.
Comparând acest tarif cu cel al Clinicii Romgermed care a fost de 80 lei/test, a rezultat diferența încasată nejustificat de SC Clinica Romgermed SRL de 560.656 lei, venit care, așa cum am mai arătat, a majorat facturile transmise Spitalului Municipal Câmpina.
– majorarea cantităților de servicii facturate pentru anumite tipuri de analize, ele fiind facturate fără a fi raportate prin situatiile lunare ale laboratorului. Veniturile estimate a fi realizate în aceste condiții au fost de 39.994,91 lei ceea ce a condus implicit la majorarea neejustificată a sumelor facturate Spitalului Municipal Câmpina.
Majorarea veniturilor cu suma totală de 641.883,28 lei SC Clinica Romgermed SRL București a majorat și sumele facturate Spitalului Municipal Câmpina cu 67%.
b. Nerecunoașterea cheltuielilor în cadrul asocierii
Pentru perioada 01.05.2008 – 31.12.2009, la facturile emise de SC Clinica Romgermed SRL în totalul cheltuielilor asocierii, nu au fost introduse cheltuielile înregistrate de Spitalul Municipal Câmpina pentru funcționarea laboratorului de analize, fapt ce a determinat majorarea substanțială a sumelor facturate de firmă instituției.
În perioada funcționării asocierii Spitalul Municipal Câmpina a înregistrat, numai pentru această activitate, cheltuieli cu utilitățile de 116.305,79 lei, cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe de 26.836,15 lei, cheltuieli cu materialele eliberate în consum de 1.224,83 lei, reactivi existenți la laboratorul de analize al spitalului la data de 07.04.2008, care au fost folosiți în perioada 01.05.2008 – 31.12.2009 de 22.996 lei, cheltuielile de personal înregistrate de Spitalul Municipal Câmpina în aceeași perioadă pentrru personalul angajat în cadrul laboratorului de analize medicale, inclusive cheltuielile cu tichetele de masă acordate acestui personal, de 722.239,37 lei, total 889.600,69 lei.
Contrar prevederilor contractuale și legale (conform prevederilor art. 255 din Codul commercial, în centralizatoarele întocmite de SC Clinica Romgermed SRL București, pentru stabilirea sumelor ce urmau a fi facturate Spitalului Municipal Câmpina, cheltuieelile efectuate pentru asociațiune de instituție, deși reprezintă dacă nu integral, cea mai mare parte a cheltuielilor de funcționare a acesteia, nu au fost cuprinse în cheltuielile totale ba mai mult, în aceste centralizatoare, Spitalului Municipal Câmpina i-au fost repartizate o parte din cheltuielile, care după cum se precizează în centralizatoare “au fost suportate de asociatul SC Clinica Romgermed SRL”.
Începând cu luna august 2009 cheltuielile menționate în anexele la facturi au reprezentat sume mai mari decât veniturile reale realizate, cu precizarea expresă că    “cheltuielile comune au fost suportate de asociatul SC Clinica Romgermed SRL” fără documente justificative, managerul instituției recunoscând că se află în imposibilitatea de a prezenta aceste documente.
c. Calculul diferențeelor de recuperate de la spital într-un mod nereal
În centralizatoarele anexate facturilor emise către Spitalul Municipal Câmpina, SC Clinica Romgermed SRL București a calculate diferența de recuperat de la asociațiune, adică diferența de facturat instituției, prin scăderea din “total venituri asociere” a cotei părți din profitul ce revine spitalului conform contractului, respectiv 33%, sau prin însumarea cotei părți de 67% din profitul asociațiunii cu totalul cheltuielilor asociațiunii, considerând că instituția nu a făcut nicio cheltuială pentru funcționarea acesteia. Prin acest mod de calcul, SC Clinica Romgermed SRL București și-a asigurat recuperarea integrală a cheltuielilor trecute ca effectuate și un profit uriaș.
– Precizăm că, în urma unor astfel de rapoarte, constatările și deciziile Curții de Conturi pot fi atacate în instanță, magistrații fiind cei în măsură a avea ultimul cuvânt în ceea ce înseamnă legalitatea faptelor.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co