Imobiliare Valea Prahovei
Actualitate

De la Curtea de Conturi Prahova citire… (I)

Curtea de Conturi a Județului Prahova

Nr. 790/19.04.2010

Către
Spitalul Municipal Câmpina

Vă transmitem alăturat, pentru a asigura punerea în execuție, decizia nr.1/2010, privind înlăturarea abaterilor de la legaalitate și regularitate constatate și consemnate în p.v.c. nr. 1360 și nr. 1361/19.02.2010, încheiate în urma acțiunii audit financiar efectuat la Spitalul Municipal Câmpina.

Semnează director Nicolae Balalia
Curtea de Conturi Prahova

Constată:

A.    Abateri financiar contabile care nu au produs prejudicii, astfel:

1. Referitor la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea evidenței și raportărilor angajamentelor bugetare și legale prevăzute de Normele metodologice aprobate prin O.M.F.P. 1792 din 24 decembrie 2002, s-au constatat abateri și nereguli cu caracter financiar, după cum urmează:
a. Potrivit contului de execuție încheiat la 31.12.2009 la partea de cheltuieli totale, Spitalul Municipal Câmpina a înregistrat la cheltuieli bugetare definitive și angajamente bugetare suma de 36.392.698 lei, iar la angajamente legale suma de 27.876.340 lei, peste prevederile bugetare aprobate, cu suma de 1.483.651, altfel spus s-au angajat cheltuieli cu bunuri, lucrări și servicii peste bugetul aprobat;
b. La 31.12.2009, există diferențe nejustificate între sumele înregistrate în contul de execuție ca prevederi bugetare definitive, angajamente bugetare și angajamente legale și cele înregistrate în evidența conturilor speciale: 8060 “Credite speciale aprobate”, 8066 “Angajamente bugetare” și 8067 “Angajemente legale”.
Nu s-au respectat prevederile art. 4(2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:
“Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art.1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. În conformitate cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finațele publice, sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art.1 alin. (2) în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.
La alin. (3) al aceluiași art. se prevede că angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.
Având în vedere că nerespectarea prevederilor art. 4 alin (2) și (3) constituie o încălcare gravă a disciplinei financiare, ordonatorii de credite bugetare vor lua măsurile corespunzătoare pentru respectarea în tocmai a prevederilor legale”. Aceleași precizări se regăsesc și la art. 10 (1) din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, la pct. 1.2 – Capitolul I. din O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice – Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia în care se menționează că răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligațiaa gestionării unității respective și la Pct. 1, 2, 3, 4, 5 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, preccum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale aprobate prin  O.M.F.P. din 24 decembrie 2002.

2. Abateri în aplicarea prevederilor legale în atribuirea contractelor de achiziții publice, de lucrări, bunuri și servicii:
a. Programul anul al achizițiilor publice nu a fost stabilit în funcție de necesitățile obiective de produse, lucrări și servicii și de gradul de prioritate al acestora, neavând nicio fundamentare în acest sens. Programul nu a fost definitivat după aprobarea bugetului propriu în funcție de fondurile financiare existente și de posibilitățile de atragere a fondurilor;
b. Nu a fost întocmit “Dosarul achiziției publice” pentru fiecare contract cu toate documentele obligatorii prevăzute de art. 213 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică;
c. Nu există o bază de date constituită pentru inițierea unor proceduri avantajoase;
d. Unitatea nu a făcut studiul pieței și nu a consultat baza proprie de date cu privire la furnizorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor pe care unitatea contractantă intenționează a le achiziționa.
În sensul celor de mai sus exemplificăm următoarele:
Programul anual de achiziții publice pe anul 2009 aprobat de managerul Spitalului Municipal Câmpina a avut valoarea totală de 13.242.716,72 lei, depășind cu mult creditele bugetare aprobate definitiv și angajamentele bugetare de 6.299.495 lei, precum și angajamentele legale în sumă de 7.783.146 lei.
În balanța de verificare analitică încheiată la data de 31 decembrie 2009, totalul sumelor creditoare înregistrate în contul 401 „Furnizori” este de 17.933.442,36 lei, din care suma de 7.160.271,81 provine din anul 2008, iar suma de 10.773.170,75 lei o reprezintă achiziții de bunuri, servicii și lucrări realizate în anul 2009, iar în contul 404 „Furnizori de active fixe” totalul sumelor creditoare este de 404.226,82 lei și reprezintă achiziții de bunuri de natura activelor fixe realizate în 2009.
S-a constatat că s-au făcut achiziții de bunuri, servicii și lucrări fără existența surselor de finanțare, cu mult peste creditele bugetare aprobate și angajamentele bugetare cu suma de 4.877.902,24 lei, iar față de angajamentele legale cu suma de 3.394.251,27 lei.
Una din cauzele care au condus la această situație au fost achizițiile directe de materiale sanitare și gospodărești în valoare de 593.566,35 lei (echivalent a 118.713,27 euro) efectuate în anul 2009 la Spitalul Municipal Câmpina de la firma SC Nidal Trading SRL București, prin utilizarea procedurii de „achiziție directă”, contrar prevederilor art. 19 din O.U.G. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, care precizeaza “Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depășește echivalentul în lei a 15.000 de euro pentru fiecare achiziție de produse, servicii sau lucrări”.
La verificare s-a constatat că pentru cele 28 facturi în valoare totală de 593.566,35 lei reprezentând achiziții directe de produse efectuate în anul 2009 de la firma SC Nidal Tradins SRL București, pentru 25 de facturi în valoare de 531.733,95 lei angajamentul legal în baza căruia s-a efectuat achiziția directă, este comanda emisă de Spitalul Municipal Câmpina, iar pentru 3 facturi în valoare de 61.832,40 lei, achiziția publică directă s-a efectuat fără existența angajamentului legal, respectiv a comenzii din partea achizitorului.
Prin comenzile lansate furnizorului (care reprezintă angajamentul legal ca fază in procesul execuției bugetare din care rezultă o obligație pe seama fondurilor publice) achizitorul, Spitalul Municipal Câmpina a indicat și nivelul prețurilor de achiziție la produsele pe care urma să le achiziționeze și care în comparație cu prețurile acelorași produse existente în baza proprie de date de la alți furnizori al căror obiect de activitate putea asigura dobândirea produselor respective, prețurile înscrise de achizitor prin comenzile lansate și facturate de SC Nidal Trading SRL erau mult mai mari.
Necesitatea și oportunitatea achiziției nu exista deoarece la 31.12.2009 existau în stoc materiale sanitare și gospodărești achiziționate de la SC Nidal Trading SRL București în valoare de 30.102,04 lei.
Din verificarea prin sondaj efectuată la secțiile: bloc operator și obstetrică-ginecologie s-au constatat materiale existente faptic în secții în valoare totală de 27.422 lei care au fost date în consum și înregistrate pe cheltuielile instituției în contul 602 „cheltuieli cu materialele consumabile” încă din lunile aprilie și iunie 2009 (bonuri consum nr. 1457/01.04.2009 și 331/17.06.2009).
S-au verificat pentru 3 produse prețurile de achizție utilizate în relația comercială cu firma SC Nidal SRL București, în comparație cu prețurile practicate de alți furnizori, respective SC Steril România SRL București și de SC Co&Co Consumer 2002 SRL București constatându-se diferențe mari între prețurile de achiziție ale acelorași produse, după cum urmează: la branule prețuri de 6,5 ori mai mari, la canule preț de 4,7 ori mai mare și la seringi-20 ml preț de 3,4 ori mai mare.
Astfel se observă că indicarea prețurilor prin comenzile lansate de spital către firma SC Nidal Trading SRL București a condus la plăți majorate față de cele practicate cu alți furnizori de 141.076,88 lei.
Toate achizițiile de materiale sanitare efectuate în anul 2009 de la firma SC Nidal Trading SRL București, în sumă de 593.566,35 lei nu au fost ordonanțate la plată până la data controlului suma respectivă existând în soldul creditor al contului 401 “Furnizori”, în timp ce în contul de execuție cheltuieli, încheiat la 31 decembrie 2009, la Titlul II. Bunuri și servicii, art. 20, alin. 04 „Medicamente și materiale sanitare” paragraful 02 „materiale sanitare” s-a constatat că plățile efectuate sunt egale cu angajamentele bugetare și legale și sunt la nivelul creditelor bugetare inițiale și definitive, deși achizițiile neordonanțate la plată în valoare totală de 593.666,35 lei trebuiau să se regăsească în angajamente legale de plată ca diferența între angajamentele legale și plățile efectuate.
Același sistem de lucru a fost practicat de Spitalul Municipal Câmpina și în anul 2008 în cazul achizițiilor de materiale sanitare și gospodărești realizate de la SC Nidal Trading SRL București care prin același procedeu a efectuat achiziții directe în suma totală de 1.454.466,83 lei, din care suma de 992.087,56 lei este neachitată la data controlului.
Achiziția de materiale sanitare prin comandă directă s-a practicat în anul 2009 și cu alte firme la care se înregistrează plăți restanță cum ar fi: SC Vetromed SRL București în sumă de 960.011,05 lei, SC Vodimedicor SRL București în sumă de 75.406,55 lei, SC IGMI SRL Cornu în sumă de 84.505,42 lei, SC Elena SRL Băicoi în sumă de 52.719 lei, SC Pansiprod SRL București în sumă de 54.619,62 lei etc. pentru toate procedura achiziției fiind cea directă.
Nu au fost respectate prevederile art. 4(2), art. 4(3), art. 4(4) și art. 14(2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, art. 40 din Codul Comercial referitor la stabilirea prețului care precizează:
„Când urmează a se hotărâ adevăratul preț sau prețul curent al produselor, mărfurilor, transporturilor,…, el se ia după listele bursei sau după mercurialele locului unde ccontractul a fost încheiat sau în lipsă, după acelea ale locului celui mai apropiat sau după orice fel de probă”.
Nu au fost respectate, de asemenea, prevederile art. 2(1) și (2), art. 17, art. 18, art. 19, art. 33, art. 35, art. 47, art. 211 și art. 213 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a ccontractelor de concesiune de servicii precum și art. 4, art. 5, art. 6 din H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006.

3. Abateri în aplicarea prevederilor legale privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor și capitalurilor proprii constând în:
a. Neefectuarea inventarierii faptice a stoccurilor de „Materiale consumabile” în valoare totală de 512.313, 61 lei și compararea cu soldul contului 302;
b. Neefectuarea inventarierii stocurilor de materii și materiale existente în secțiile, laboratoarele și subunitățile spitalului conform prevederilor art. 25 (1) din O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
Din verificarea prin sondaj în timpul misiunii de audit la secțiile obstetrică-ginecologie și bloc operator la 4 produse au fost constatate plusuri de inventar în suma de 27.422 lei prezentate detaliat în listele de inventariere din data de 25.01.2010, repuse în conturile din care provin prin returnarea acestora la magazia spitalului și diminuarea rezultatului reportat;
c. Neefectuarea inventarierii activelor fixe și circulante utilizate de terți prin înscrierea acestora în liste de inventariere distincte cu menționarea numărului și data actului de predare-primire și ale documentului de livrare, ddin care exemplificăm: materialele consumabile primite de la SC Clinica Romgermed SRL București, respectiv: 150 bucăți vacutainere albastre, 900 ml. acid uric, 850 ml. amilaza, 2200 ml. bilirubina directă și totală, 3000 ml. calciu, 3250 ml. colesterol, 800 ml. fosfatoză alcalină etc.;
d. Neefectuarea inventarierii faptice la un număr de 25 gestiuni valoarea activelor fiind de 7.511,90 lei (magazia Spitalului Municipal Câmpina, locuri de depozitare rafinare, dr. Stanca, dr. Grădinaru, dr. Georgescu, dr. Nicolae, dr. Dinache C, Dispensar Poiana; Cabinet stomatologie dr. Din; Dispensar stomatologie Bănești etc.);
e. Nu s-a supus verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii, potrivit “extrasului de cont” (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise, respectiv soldul creditor în valoare de 10.326.201,27 lei al conturilor de furnizori și conturi asimilate (grupa 40), soldul debitor în valoare de 25.779,80 lei al conturilor de debitori și creditori diversi (grupa 46) și soldul debitor al conturilor din grupa 53 „casa și alte valori” în valoare de 4.151,27 lei;
f. La art. 42 din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2861/2009, se precizează: „Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces verbal”.
– Precizăm că, în urma unor astfel de rapoarte, constatările și deciziile Curții de Conturi pot fi atacate în instanță, magistrații fiind cei în măsură a avea ultimul cuvânt în ceea ce înseamnă legalitatea faptelor.
– va urma –

Imobiliare Valea Prahovei
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co